Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest centralną bazą danych, na którą składają się trzy osobne rejestry:

– rejestr przedsiębiorców,
– rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– rejestr dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Krajowy Rejestr Sądowy udostępnia informacje o statusie prawnym zarejestrowanych podmiotów (Centralna Informacja KRS), o sytuacji finansowej oraz sposobie reprezentowania podmiotów.
Krajowy Rejestr Sądowy zawiera posiada informacje istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorstwach, m.in.: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to dodatkowe źródło informacji o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.
Krajowy Rejestr Sądowy jest instytucją jawną. Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe, które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

Każda zainteresowana osoba może w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców i akta rejestrowe innych podmiotów, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.