Odpisy z KRS

Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego składa się z centrali oraz oddziałów działających przy sądach rejestrowych. Głównym zadaniem Centralnej Informacji jest administrowanie informacjami wpisanymi do rejestru i udzielanie informacji z o podmiotach zarejestrowanych w KRS.

Na odpłatny wniosek zainteresowanej osoby, Centralna Informacja może wydawać: pisemne odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które stanowią dokument dla sądu. Informacje są wyszukiwane na podstawie danych wprowadzonych do rejestru i dokładnie odpowiadają danym zawartym we wniosku.

Instytucje państwowe nie ponoszą opłat za udzielone informacje. Centralna Informacja udostępnia na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacje o podmiotach posiadających aktualnie status organizacji pożytku publicznego. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS. Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod określonym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.

Zaświadczenia:

  •   dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem,
  • dany podmiot nie jest wpisany do rejestru,
  • o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru,
  • podmiot posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Za udzielanie informacji pobierane są opłaty.