Podjęcie decyzji o podziale zysku w spółce z o.o.

Decyzja o podziale zysku w spółce z o.o. zostaje zawarta w wyniku uchwały podjętej przez organ właściwy do wydani klauzuli w zakresie wypłacenia dywidendy.

W świetle art. 231 § 2 KSH /Kodeks Spółek Handlowych/ zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno poddać obradom między innymi. kwestię podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu powstałej straty, o ile zgodnie z art. 191 § 2 te kwestie nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników.

Natomiast art. 191 § 2 dopuszcza ewentualność ustalenia w umowie spółki odmiennego sposobu dzielenia zysku wypracowanego przez spółke z o.o. Czyli, można obwarować w umowie spółki, że ustalenia w zakresie podziału zysku będą podejmowane na przykład w wyniku uchwały przyjętej przez zarząd spółki a nie przez zgromadzenie wspólników. Jednak oznacza to również, że jeżeli w umowie nie sprecyzowano przez który organ spółki podejmowane będą decyzje w zakresie podziału zysku, to będzie to leżeć w gestii zgromadzenia wspólników. Również doktryna prawa stoi na stanowisku takiego poglądu „Można więc np. w umowie spółki przewidzieć, iż o podziale zysku będzie decydować zarząd spółki, ale nie można przekazać zarządowi uprawnienia do przesunięcia dnia dywidendy” (W. Pyzioł, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wydanie I, s. 1280).