Rejestracja zmian w KRS

Opracowujemy projekty wszelkich zmian dokumentów założycielskich spółek oraz pomagamy zarejestrować wprowadzone zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności dotyczące firmy spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, rozszerzenia przedmiotu działalności, zmian osobowych w składach Zarządów i Rad Nadzorczych, jak również innych zmian wymagających ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Służymy również pomocą w przeprowadzeniu procedury przerejestrowania nieaktywnych spółek prawa handlowego z dotychczasowego rejestru handlowego oraz innych podmiotów i organizacji, które nie dopełniły obowiązku przerejestrowania z dotychczasowych rejestrów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Opracowujemy projekty zmian umów i statutów spółek w zakresie wymaganym przez aktualne przepisy Kodeksu spółek handlowych.