Spólka akcyjna

Może ją zawiązać jedna albo więcej osób, nie może jej zawiązać wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut spółki akcyjnej sporządzic należy w formie aktu notarialnego dalej rejestracja spółki akcyjnej w KRS, po zarejestrowanu spółka nabywa osobowość prawną.

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych, przy czym nominalna wartość akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.
Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „S.A.” lub „spółka akcyjna”.

Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy zarząd. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.