Spółka cywilna

Spółka cywilna /w skrócie s.c./ w przeciwieństwie do spółek kapitałowych nie posiada osobowości prawnej. Nie jest też spółka osobową.

Spółka cywilna nazywana jest także spółka prawa cywilnego i jest tworem regulowanym przez art 860-875 prawa cywilnego.

W spółce cywilnej podmiotami prawa są jej wspólnicy gdyż ona sama nie jest samodzielnym podmiotem prawa. Nie ma też ona w związku z powyższym własnego majątku; zaciągane zobowiązania i nabywane prawa dotyczą wspólnego majątku wspólników; odpowiadają oni za zobowiązania spółki solidarnie, całym majątkiem spółki i swoim indywidualnym.
Spółki cywilnej nie rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. To wspólnicy a nie spółka cywilna są przedsiębiorcami i swą działalność rejestrują w Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Dla celów dowodowych umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Wspólnicy, zawierając umowę spółki cywilnej zobowiązują się dążyć do realizacji wspólnego gospodarczego celu do osiągnięcia którego zwykle niezbędne jest utworzenie wspólnego majątku. Majątek ten powstaje z praw wniesionych przez wspólników w formie wkładów a także z usług. Wszyscy wspólnicy mają zarówno prawo do udziału w zyskach jak też obowiązek w zakresie pokrywania strat.