Spółka europejska

Spółka europejska (SE- Societas Europaea) to jedna z paneuropejskich form prowadzenia działalności gospodarczej na skalę całej Unii Europejskiej. Jest odpowiednikiem krajowej spółki akcyjnej. Podlega rejestracji w rejestrze handlowym tego państwa, w którym znajduje się jej statutowa siedziba /w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS/.

Spółka europejska powinna być zarejestrowana w tym państwie, w którym znajduje się jej statutowa siedziba. Rejestruje się ją w rejestrze państwa członkowskiego /w myśl prawa polskiego będzie to rejestr przedsiębiorców/ zaś fakt ten ogłasza się, w celach informacyjnych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, po opublikowaniu ogłoszenia w publikatorze krajowym.

Spółka europejska może powstać tylko poprzez:

  • transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE, jeżeli co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich;
  • utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • utworzenie spółki zależnej przez co najmniej dwie spółki w rozumieniu art. 48 ust. 2 TWE;
  • przekształcenie spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu /szerzej na ten temat poniżej/;
  • utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej spółki w tej formie.

Kapitał zakładowy spółki musi wynosić minimum 120 000 euro.

Spółka europejska mogą tworzyć tylko spółki kapitałowe zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki /art. 1 ust. 2 zd. 2 rozp. o SE/.

Księgowość prowadzi się na podstawie przepisów prawa państwa siedziby.