Spółka jawna

Spółka jawna jest to spółka osobowa a więc nie będąca spółką kapitałową i nie posiadająca osobowości prawnej.

Jednak pomimo tego spółka jawna może zawierać umowy, może występować jako strona w procesie sądowym, czyli może pozywać albo zostać pozwaną. Majątek tej spółki składa się z wkładów wniesionych przez jej wspólników oraz mienie które spółka ta nabyła w trakcie prowadzenia przez nią działalności. Umowa spółki jawnej powinna zostać zawarta w pisemnej formie, pod rygorem nieważności. Na wspólnikach spoczywa obowiązek wpisania spółki jako przedsiębiorcy do KRS.

Za zobowiązania spółki jawnej ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność solidarnie wszyscy jej wspólnicy. Z tym, że jest to odpowiedzialność o charakterze subsydiarnym, co oznacza, ze wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólników dopiero wówczas gdy egzekucja z majątku spółki jawnej okaże się bezskuteczna. Nie przekreśla to możliwości wcześniejszego wystąpienia z powództwem przeciwko wspólnikom.

Prowadzenie spraw spółki w tym zawieranie umów może zostać powierzone jednemu bądź kilku wspólnikom. Kompetencje te przyznawane są w umowie spółki jawnej lub w drodze późniejszej uchwały wspólników. Jeżeli prowadzeniem spraw spółki zajmuje się dwóch lub więcej wspólników to każdy z nich może samodzielnie prowadzić te sprawy spółki które w swej istocie i wymiarze nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jednakże jeśli przed dokonaniem czynności przynajmniej jeden pozostałych wspólników sprzeciwi się jej dokonaniu, wówczas jej dokonanie możliwe jest tylko w wyniku wcześniej podjętej jednomyślnej uchwały wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki. Zawsze natomiast wymagane jest podjęcie jednomyślnej uchwały wspólników w przypadku gdy chodzi o dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki. W tym wypadku uchwałę podejmują także wspólnicy wyłączeni z prowadzenia spraw spółki. Tylko w przypadkach nagłych, kiedy zwłoka w dokonaniu czynności mogłaby narazić spółkę na poważną szkodę, każdy wspólnik może bez uchwały wykonać stosowną czynność.