Wypłata dywidendy w spółce z o.o. przed końcem roku.

Spółka nie może wypłacić wspólnikom dywidendy za dany rok dopóki nie zostanie przyjęte sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

Dopuszczalne jest natomiast podjęcie uchwały o wypłacie wspólnikom spółki zaliczki na poczet zakładanej dywidendy. Zaliczka taka może zostać wypłacona pod warunkiem, że sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje, że spółka wypracowała zysk.

Zaliczka taka nie może wynosić więcej niż połowa zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi może dysponować zarząd w celu wypłaty zaliczek, oraz pomniejszonego o niepokryte udziały własne i straty.